انتخاب اعضای شورای مرکزی و بازرس شعبه 1 خواهران

امروز شنبه، 20 دی ماه 1393 هجری شمسی، انتخابات اعضای محترم شورای مرکزی و بازرس شعبه 1 خواهران، صورت پذیرفت. بر این اساس به اتفاق آراء اعضای محترم شورای مرکزی و بازرس شعبه 1 خواهران به شرح زیر انتخاب شدند:

1- مسئول شعبه: سرکار خانم بلغوری

2- مسئول امور مالی و معاون شعبه: سرکار خانم عفت حسینی

3- مسئول روابط عمومی و ثبت نام: سرکار خانم حسینی (تفضلی)

4- مسئول فرهنگی و مذهبی : سرکار خانم دانشمند

5- نماینده انجمن مرکزی در شورای  شعبه : سرکار خانم بیناباجی

و بازرس شعبه: سرکار خانم نیازی

 

/ 0 نظر / 11 بازدید